Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Artikel 1: Van Hout Letselschade

Van Hout Letselschade bestaat uit een besloten vennootschap.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Van Hout Letselschade, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: De overeenkomst

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een deelnemer werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3: Inschakeling derden

Van Hout Letselschade zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Hout Letselschade is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van Hout Letselschade is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Van Hout Letselschade tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 4: Verzekerde aansprakelijkheid

Van Hout Letselschade beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van de deelnemer aan het samenwerkingsverband is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de deelnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door die deelnemer in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die deelnemer die hij de opdracht heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Hout Letselschade aansprakelijk is voor fouten van de door haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 5. Voorschotbetalingen

Van Hout Letselschade kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.

Artikel 6: Honorarium en verschotten

Bij het intakegesprek zal worden onderzocht in hoeverre de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op basis  van de Wet op de Rechtsbijstand.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief van Van Hout Letselschade, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% btw. Tijdens het intakegesprek zal het uurtarief worden vastgesteld, mede op basis van de omvang van het dossier, eventuele spoedeisendheid en de aard van de cliënt.

Door Van Hout Letselschade ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Van Hout Letselschade zal daarnaast kantoorkosten of andere opslagen ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) in rekening brengen

Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht

Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 40,--

Artikel 7 Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is Van Hout Letselschade gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten in welk geval de deelnemer niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8: Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze worden terug gegeven waarna het overblijvende dossier gedurende 7 jaren zal worden bewaard. Daarna heeft Van Hout Letselschade het recht het dossier te vernietigen.

Art. 9:  Privacy statement AVG

9.1 Van Hout Letselschade respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Hout Letselschade verwerkt.

9.2  Van Hout Letselschade verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Van Hout Letselschade.

9.3 Van Hout Letselschade verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, overigens niet limitatief:

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst          
en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
innen van declaraties;
advisering, bemiddeling en verwijzing;
voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
marketing- en communicatie activiteiten;
werving en selectie (sollicitatie).


9.4 Van Hout Letselschade verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, burgerlijke staat, geboorteplaats, telefoon en
e- mailadres;
Medische gegevens;
Financiële gegevens, zoals niet limitatief, de hoogte van uw jaarinkomen t.b.v. een aanvraag bij door de staat gefinancierde rechtsbijstand.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Hout Letselschade, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

9.5 Van Hout Letselschade verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

wettelijke verplichting
uitvoering van een overeenkomst
verkregen toestemming van betrokkene(n)
gerechtvaardigd belang


9.6 Van Hout Letselschade deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Hout Letselschade, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Hout Letselschade persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Hout Letselschade uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Hout Letselschade ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

9.7 Van Hout Letselschade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

9.8 Van Hout Letselschade bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

9.9 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onze contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Hout Letselschade aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

9.10 Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage in een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en BSN-nummer. Van Hout Letselschade neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

9.11 Op de website(s) van Van Hout Letselschade zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Van Hout Letselschade houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

9.12 Van Hout Letselschade houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Hout Letselschade verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Van Hout Letselschade te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Van Hout Letselschade op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website(s) van Van Hout Letselschade maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Van Hout Letselschade geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Van Hout Letselschade heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

9.13 Op de website(s) biedt Van Hout Letselschade een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Van Hout Letselschade is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Van Hout Letselschade dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.   

9.14 Van Hout Letselschade heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

9.15 Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mevr. mr. H.M. van Hout.

Dit privacy statement is op d.d. 17 mei 2021 vastgesteld. 

Art. 10 Forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van Hout Letselschade is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.

achtergrond_2016 website bouwen