Arbeidsconflict omtrent ziekte

22-09-2020

 

Mr. Hélène van Hout wordt overspoeld met vragen van cliënten over een arbeidsconflict omtrent ziekte. De vragen gaan veelal om de loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaren, de re-integratieverplichtingen, het ontslagverbod en de uitbetaling van de vakantiedagen tijdens ziekte.

Loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte

De hoofdregel bij ziekte is dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend is. De bedrijfsarts bepaalt of een werknemer al dan niet ongeschikt is om zijn arbeid te verrichten. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan bestaat de mogelijkheid tot een deskundigenoordeel bij het UWV (oftewel Second Opinion). Bent u volgens de bedrijfsarts arbeidsongeschikt? Dan heeft u op grond van artikel 7:629 lid 1 BW recht op (ten minste) 70% van uw salaris gedurende de eerste 104 weken van uw ziekteperiode (met als maximum het maximum dagloon en de eerste 52 weken minimaal recht op het minimumloon).

De zieke werknemer heeft geen recht op doorbetaling van zijn loon indien de ziekte door zijn eigen toedoen is veroorzaakt (artikel 7:629 lid 3 sub a BW).

Re-integratieverplichtingen tijdens ziekte

De zieke werknemer is verplicht zich te houden aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever kan de loonbetaling opschorten indien de zieke werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het niet opdagen op het spreekuur van de bedrijfsarts of het niet telefonisch bereikbaar zijn. De werkgever mag de loonbetaling alleen opschorten, maar dat moet dan wel schriftelijk.

De werkgever is ook gehouden om re-integratie inspanningen te verrichten. Doet de werkgever dit niet of onvoldoende, dan kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting verlengen tot een jaar.

Ontslagverbod tijdens ziekte

Tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode is het niet toegestaan om de werknemer te ontslaan. Dit opzegverbod is vastgelegd in artikel 7:670 BW. Op grond van dit artikel is het verboden om in de eerste 2 jaar van de ziekteperiode de werknemer te ontslaan. Ook mag de werkgever een zwangere werknemer niet ontslaan.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Voor wat betreft het recht op uitbetaling van de vakantiedagen, de zieke werknemer bouwt, onder voorwaarden, voor een periode van zes maanden toch vakantiedagen op.

 


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen