Nieuwe regels omtrent het geboorteverlof

04-08-2020

Per 1 juli 2020 is het geboorteverlof verlengd. Vanaf dit moment heeft de werknemer van wie de partner is bevallen recht op maximaal vijf weken verlof. Dit geldt wel voor werknemers die vijf dagen per week werken. De berekening is als volgt: de werknemer heeft recht op het aantal uren verlof dat hij of zij per week werkt. Gedurende de periode van het verlof is de werkgever gehouden om het salaris volledig uit te betalen. Het verlof dient wel opgenomen te worden binnen vier weken na de eerste dag van de bevalling.

Wie kan aanspraak maken op het geboorteverlof?

De echtgenoot, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind heeft erkend.

Als een werknemer gebruik wil maken van het aanvullend geboorteverlof, dan moet de werknemer dit met tussenkomst van de werkgever aanvragen bij het UWV. Het UWV verstrekt dan aan de werkgever een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, waarbij dit is gemaximeerd op 70% van het wettelijk maximum dagloon. Dit betaalt de werkgever door aan de werknemer. De werkgever hoeft dit niet aan te vullen, tenzij de werkgever hiertoe verplicht is op grond van een CAO of arbeidsvoorwaardenhandboek. Mocht de werknemer met deze 70% onder het sociaal minimum komen dan kan bij het UWV een toeslag worden aangevraagd die het UWV aan de werkgever betaalt en de werkgever doorbetaalt aan de werknemer.

Termijnen

Het aanvullend geboorteverlof moet vier weken voorafgaand aan het moment dat de werknemer het verlof wil laten ingaan, worden aangevraagd bij de werkgever.

De werkgever kan tot twee weken voorafgaand aan het opnemen van het geboorteverlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het verlof wijzigen.

De aanvraag bij het UWV kan vanaf vier weken voor de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen door de werkgever bij het UWV worden ingediend.

Het recht op geboorteverlof is uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de bevalling. Ook als een kind dood wordt geboren of vlak daarna komt te overlijden, bestaat voor de werknemer aanspraak op geboorteverlof. Het aantal uren verlof is ook niet gekoppeld aan de omstandigheid of het een eenling of een meerling is. Het aantal uren verlof is gekoppeld aan het aantal uren dat wordt gewerkt in een week.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen