Vervangend werk, thuiswerken, loondoorbetaling en vakantiedagen tijdens de coronacrisis

07-05-2020

Als gevolg van de ingrijpende coronacrisis heeft de overheid noodmaatregelen genomen. Deze maatregelen zijn nodig om onze gezondheid, onze banen en onze inkomens te beschermen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor u als werkgever.

In deze blog geef ik u uitleg over de geldende regels rondom de arbeidsomstandigheden van uw werknemer. Denk hierbij aan vervangend werk, thuiswerken, loondoorbetaling en vakantiedagen tijdens de coronacrisis.

Vervangend werk

Tijdens de coronacrisis hebben veel werkgevers onvoldoende werk om de werknemer zijn eigen functie te laten verrichten. Normaal gesproken voert de werknemer de werkzaamheden uit die in de arbeidsovereenkomst staan.

Echter, onder omstandigheden is het toegestaan om de werknemer vervangende werkzaamheden te laten verrichten. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst of cao dat van de werknemer verwacht mag worden dat de werknemer ook andere werkzaamheden verricht dan de eigen functie. Mocht dit niet in de arbeidsovereenkomst of cao staan, dan wordt er gekeken naar de redelijkheid van de vervangende werkzaamheden.

Indien het gaat om een redelijk voorstel van de werkgever om de werknemer vervangend werk te laten verrichten, dan mag van de werknemer verwacht worden dat het voorstel wordt geaccepteerd. Dit volgt vanuit het principe van goede werknemersschap. Indien de werknemer zonder goede reden het voorstel weigert, dan is het mogelijk om aan deze weigering sancties te verbinden.

Maar wat valt onder een redelijk voorstel?

Om van een redelijk voorstel te kunnen spreken dient de werkgever aan te tonen dat vervangend werk noodzakelijk is:

(i)            voor de financiële omstandigheden;

(ii)           omdat de eigen functie van de werknemer niet meer mogelijk is;

Mocht het voor uw onderneming noodzakelijk zijn dat de werknemer vervangend werk verricht, dan raad ik u aan om eerst in gesprek te gaan met de werknemer voordat u de wijzigingen éénzijdig doorvoert.

De praktijk leert ons dat goede communicatie tussen de werkgever en werknemer de sleutel is naar een effectieve samenwerking. Maak duidelijke afspraken met uw werknemer en zet ze op papier.

 

Thuiswerken

Werkgevers bepalen zelf of werknemers op hun werkplek moeten blijven werken of dat ze thuis moeten werken. In beginsel is de werkgever niet verplicht om gehoor te geven aan een verzoek van de werknemer om thuis te werken. Echter, door de oproep van de overheid om zo veel mogelijk thuis te werken, wordt de werknemer hierin wel gesteund. Een goed werkgever zal niet zonder enige reden een dergelijk verzoek afwijzen. Mocht het niet anders zijn dat het werk enkel op de werklocatie kan worden voort gezet, dan doet de werkgever er verstandig aan om dit in goed overleg met de werknemer te bespreken.

Omgekeerd mag een werkgever van werknemers verwachten dat zij hun werk thuis doen. Dit valt binnen de redelijkheid die een werkgever van werknemers mag verwachten. Hiervoor zal de werkgever wel moeten zorgen dat de werknemer voldoende voorzieningen heeft om thuis te kunnen werken.

 

Loondoorbetaling

Werkgevers kunnen door de coronacrisis in financiële problemen komen. Werkgevers zijn verplicht om het loon door te betalen. Ook indien sprake is van onvoldoende werkgelegenheid. De overheid heeft maatregelen genomen om de werkgever in deze crisisperiode financieel bij te staan. Zo kan de werkgever een beroep doen op de NOW-regeling. Door deze regeling krijgen werkgevers looncompensatie van het UWV als werknemers niet kunnen werken.

Mocht de werkgever het loon niet betalen, dan dient de werknemer aanspraak te maken op het doorbetalen van het loon. Hiervoor kan de werknemer de werkgever schriftelijk aanmanen om het loon te betalen. Mocht de werkgever het loon alsnog niet betalen, dan kan de werknemer via een kort-geding procedure het loon vorderen.

Mocht de werknemer besmet raken met het coronavirus en hierdoor arbeidsongeschikt raken, dan gelden de algemene regels omtrent arbeidsongeschiktheid en dient de werkgever het loon uit te betalen.

Indien de werknemer besluit om in quarantaine te gaan en niet te werken, dan heeft de werknemer over deze tijd geen recht op loon. De werkgever kan dan vooralsnog bepalen om het loon hierover wel te betalen. Werkgever en werknemer kunnen ook onderling afspraken dat de werknemer in deze tijd in mindering komt op de vakantierechten.  

 

Vakantiedagen

Voor vakantiedagen geldt dat de werknemer zelf aangeeft wanneer hij/zij met vakantie wenst te gaan. Het is dan aan de werkgever om hier toestemming voor te verlenen. De werkgever kan een werknemer echter niet verplichten om tijdens de coronacrisis vakantiedagen op te nemen. Ook niet ingeval het bedrijf tijdelijk haar deuren sluit.

Om arbeidsconflicten te vermijden is het verstand om duidelijke afspraken te maken omtrent het opnemen van vakantiedagen. Over de vakantieperiode wordt het loon op de gebruikelijk wijze doorbetaald.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met uw adviseur mevrouw mr. M. Cinar.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen