Wanneer pleegt een ambtenaar plichtsverzuim?

03-11-2016

 

Als ambtenaar dient u zich bewust te zijn dat van uw functie verwacht wordt, dat u zich gedraagt zoals het een goed ambtenaar betaamd. Zodra u uw verplichtingen niet nakomt, een wettelijk voorschrift overtreedt,  of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar niet hoort te doen, is er sprake van plichtsverzuim. Dat kan ook gelden voor gedragingen die zich in de privésfeer voordoen. U dient zich immers ook in uw privésfeer onberispelijk te gedragen. U heeft als ambtenaar een voorbeeldfunctie en dient zich integer te dragen. Doet u dat niet, dan kan uw werkgever u een disciplinaire maatregel of straf opleggen.

Indien uw werkgever vaststelt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, ontvangt u daarvan een voornemen tot strafoplegging, gevolgd door een besluit. Tegen het voornemen kunt u uw zienswijze indienen. Indien u het niet eens bent met het besluit tot strafoplegging, kun u daartegen in bezwaar gaan.

Procedure bij plichtsverzuim

Als er een vermoeden is van plichtsverzuim, zal de werkgever een onderzoek doen naar de feiten en omstandigheden om vast te stellen of u als ambtenaar plichtsverzuim heeft gepleegd. De werkgever verricht disciplinair onderzoek. Dat bestaat uit verschillende fasen.

de onderzoeksfase;
de kwalificatiefase;
de verantwoordingsfase;
de straffase.


Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase, onderzoekt de werkgever de feiten en omstandigheden en stelt u als ambtenaar, op de hoogte van het vermoeden van plichtsverzuim. Indien de werkgever op basis van deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging met hebben gekregen dat u zich als ambtenaar aan de verweten gedraging heeft schuldig gemaakt, is er sprake van plichtsverzuim.

U wordt in de onderzoeksfase gehoord. Vervolgens stelt uw werkgever vast of zij daar een disciplinaire straf of maatregel voor oplegt. Uw werkgever zal uitgebreid motiveren welke straf zij u wenst op te leggen en wat de redenen daarvan zijn. Ook zal de werkgever de zwaarte van de straf afwegen tegen het plichtsverzuim. Tijdens de onderzoeksfase kan uw werkgever u schorsen voor de duur van het onderzoek.

De kwalificatiefase

Zodra de onderzoeksfase is afgerond, volgt de kwalificatiefase. U ontvangt een besluit tot voornemen van de disciplinaire straf of maatregel. In het voorgenomen besluit zal uw werkgever uiteenzetten, waarom zij van mening is dat u zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. De feiten en omstandigheden die ertoe hebben geleid dat het plichtsverzuim is vastgesteld dienen uitgebreid gemotiveerd te worden. Daarnaast zal uw werkgever uiteenzetten welke straf zij passend vindt.

De verantwoordingsfase

Tegen het voorgenomen besluit tot disciplinaire straf of maatregel, kunt u uw zienswijze indienen. Dat kan mondeling of schriftelijk. Na de zienswijze volgt er een definitief besluit.

Straffase, disciplinaire straffen

Uw werkgever kan u verschillende disciplinaire straffen opleggen, indien u zich aan plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt. U kunt denken aan een schriftelijke waarschuwing, geldboete, gedeeltelijke inhouding bezoldiging tot voorwaardelijk en onvoorwaardelijk strafontslag.


reageer

Naam

Antispam (vul hier 'ja' in)

achtergrond_2016 website bouwen